Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
12 Aralık 2013 - Perşembe 09:22
 
Ticari belgelerde bulunması zorunlu hususlar
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 230. maddesine göre faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunlu kılınmıştır. Bunlar;

a) Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası,

b) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

c) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

d) Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,

e) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

         Vergi Usul Kanunu'ndaki bu tanımlamaya karşılık 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Hakkındaki Kanun"un 2.maddesi hükmüne göre yazar kasa fişleri de fatura yerine geçmektedir.

         Hal böyle iken 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ticari işlemlere konu evrakların usul ve esasları ile şekil şartları yeniden belirlenmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39/2.maddesine göre; “…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır. Keza mezkur kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında “39. maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde hüküm yer almaktadır.

         Yapılan kanuni düzenleme neticesine göre 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgelerde;

a) Ticaret Unvanı

b) Sermayesi

c) Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri

d) Vergi Dairesi vergi Numarası

e) Ticaret Sicili Adresi ve Numarası (ticaret sicil müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler ise ticaret sicili numaralarını)

f) Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No

g) Varsa İnternet Sitesi Adresi (Bağımsız Denetime tabi tutulan şirketlerde)

h) İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri

g) e-posta adresi

bilgilerinin yer alması zorunlu kılınmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere; bu bilgilerin ödeme kaydedici cihazlara da tanımlanması gerekmekte, ancak uygulamanın 01 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olması münasebetiyle gerekli programlama yapılıncaya kadar yazarkasa fişlerinin üzerine mezkur bilgileri içerecek şekilde kaşe tatbik edilmek suretiyle de kullanılmasına imkan tanınmaktadır.

         Yeni TTK ile getirilen bu zorunluluk sadece tacirleri kapsadığından ve serbest meslek erbapları tacir olmadıklarından düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarında TTK 39/2. madde hükmü uygulanmayacaktır.

         Keza bağımsız denetime tabi olan şirketlerde bunlara ek olarak yönetim ve temsil bilgilerinin de yer alması gerekmektedir. Ayrıca 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesi hükmü dikkate alınarak, “Bu faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” cümlesi faturanın şekil şartlarına dahil edilmelidir.

         01 Ocak 2014 tarihinden önce bastırılmakla birlikte yukarıda belirtilen ticari belgelerden henüz kullanılmayıp 2014 ve müteakip yıllarda kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle kullanılması mümkün olabilecektir. Yazarkasa fişleri fatura hükmünde sayıldığından, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Ödeme Kaydedici Cihazlarda da yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bu bilgilerin yer alması sağlanmalıdır.

         Aynı şekilde e-fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz olduğundan, 01.01.2014 tarihinden itibaren e-fatura kullanacak firmaların kullanacağı e-faturalarda da söz konusu bilgilerin yer alması zorunludur.

          6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere idari para cezası uygulanacak olmasıdır. Bu tutar 2014 yılı için 2.240 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 

 
Etiketler: Ticari, belgelerde, bulunması, zorunlu, hususlar
Yorumlar
Haber Yazılımı