Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
24 Ağustos 2013 - Cumartesi 23:01
 
Sponsorluk
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

Sponsorluğun temel amacı reklam ve tanıtım işlevinin yerine getirilmesidir. İşletme karlılığını artırmak, firmanın tanıtımını yapmak ve daha fazla pazar payı alabilmek amacıyla reklam ve tanıtım fonksiyonlarına sahip sponsorluk faaliyeti yapılmaktadır. Son zamanlarda sponsorluk bu amaçları gerçekleştirmek için yaygın olarak uygulanmaktadır. Yapılış tarzları itibariyle; ana sponsorluk, resmi sponsorluk ve aktivite sponsorluk olmak üzere üç ayrı tip söz konusudur.

Ana sponsorlukta, sportif, sosyal veya kültürel amaçlı bir faaliyetin yerine getirilmesi için tüm aktivitelerin finansal yönden kesintisiz ve limitsiz olarak desteklenmesi hedeflenmiştir. Resmi sponsorluk, ana sponsorluktan farklı bir şekilde, daha dar ve sınırlı bir bütçe ile yola çıkıldığından dolayı etkileri fazla olmayan bir tiptir. Aktivite sponsorluk, mikro düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler dahilinde kendilerine ayrılan zaman ve zemin içerisinde önceden belirlenen medya araçları ile sınırlı olarak yapılan sponsorluk türüdür. Her üç türde de sponsorlar genellikle firma logolarını kullanmaktadırlar.Bu amaçla görsel ve yazılı medya tanıtım araçlarından büyük oranda istifade edilmektedir.Genel olarak günlük, haftalık ve aylık sürekli yayınlar, sektörel amaçlı yayınlar, fuar tanıtım broşürleri , pano, davetiyeler, flamalar, tanıtım filmleri toplantılar, internet sayfaları, web sayfaları vb. araçlardan yararlanılmaktadır.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre, kültür varlıklarının korunması ve kalıcı hale getirilmesi ile kültür envanterinin oluşturulmasına yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların yıllık beyannameler üzerinde indirim konusu yapılmasına olanak tanınmıştır. Anılan kanunlara göre amatör spor kulüplerine yapılacak bağışların % 100 ile profesyonel spor kulüplerine yapılacak bağışların %50'si vergi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği ile gerçek ve tüzel kişilerin; federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine sponsor olmaları ve reklam vermeleri ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre gençlik ve spor kulüplerine yapılan harcamaların sponsorluk harcaması olarak kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması şartı aranmaktadır. Söz konusu harcama belgelerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, sporcular, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine yapılacak harcamalara ait belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabi tutulmuştur.
Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler, vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar sponsorluk kapsamı dışında tutulmuş ve sponsorluk yapmalarına izin verilmemiştir.
Sponsorluk hizmeti yerine getirilirken kamu düzenini bozucu, siyasi, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretleri kullanılamamaktadır.
 
 
Etiketler: Sponsorluk
Yorumlar
Haber Yazılımı