Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
11 Kasım 2014 - Salı 08:42
 
Şirket Ortaklarının Sgk'ya Bildirilmesi
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

 5510 sayılı yasa hükmüne göre, "hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde çalışıp kanunun 4/1- (c) bendine tabi olması öngörülmemiş olanlar 4/a kapsamında, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, ko­lektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, donatma iştiraki ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, limitet şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş ko­mandit şirketlerin komandite ortakları, köy ve mahalle muhtarları, 6132 sayılı kanuna tabi jokey ve antrenörler 4/b kapsa­mında, kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışmaya başlayanlar ise 4/c kapsamında sigortalı" sayılmışlardır.        

Mezkur yasa uyarınca anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalı­lıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle başlamakta ve bu görevlerinin bitiminde sona ermektedir. Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı ise şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihte başlamakta, hisse devrine ait ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ait noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona ermektedir.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarihte başladığından yönetim kurulu üyeliğine seçilme tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kuruma bildirimde bulunulması gerekmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erdiğinden dolayı şirket yetkilileri veya sigortalılar tarafından en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bil­dirimde bulunulması gerekmektedir.

Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları; şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurlukları tarafından on beş gün içerisinde, hisse devirlerinde ise hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ait noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil me­murluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüsha­sının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona ermekte ve bu tarih, sigortalılar veya şirket yetkilileri tarafından 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimlerin yükümlü olanlar tarafından 5510 sayı­lı Kanun’da öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ise fiil tarihinde geçerli olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere 6552 sayılı kanun, 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla Limited şirketlere yeni giren ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile işten çıkış bildirgelerinin yasal süresinde ya da yasal süresi dışında hiç bildirilmemiş olanların, 11 Aralık 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil)  gerekli bildirimleri yapmaları halinde bu bildirimleri  yasal süre içerisinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

         Bu konuda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından TÜRMOB Başkanlığı'na hitaben "Meslek Mensubu ve işverenlerimizin bu sorunun çözümü için; Şirket ortaklarının son durumuna ilişkin belgenin elektronik ortamda verilmesi.." talebi ile başvurulmuştur. Fakat her halükarda bu bildirimlerin 11 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup, aksi taktirde fiil tarihinde yürürlükte olan asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

         11 Aralık  2014 tarihine kadar yapılacak olan başvurular, bugüne kadar yapılması gereken başvurularla ilgili olup, bundan sonra da 4/b kapsamında sigortalı olarak mütalaa edilen; anonim şirketlerin yöne­tim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakların­dan hisse devir alan yeni ortaklarının sigortalılıklarının yukarıdaki şartlar dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesine devam edilecektir

 
Etiketler: Şirket, Ortaklarının, Sgkya, Bildirilmesi, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı