301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
27 Ekim 2015 - Salı 16:02
 
Nakit sermaye artışlarında vergi indirimi
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

 

            Münferiden anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin nakdi sermaye artırımları ile ilk kuruluşlarında nakden ödenmiş sermaye tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın % 50’sinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanıyan ve esas itibariyle bu kapsamdaki şirketlerin kredi veya farklı borçlanma araçları kullanmak yerine şirket ortaklarının kendi öz kaynaklarını kullanmalarının teşvik edilmesi amacıyla, 07 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6637 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiş ve bu bent 01 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

            Yapılan düzenleme sonucu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesi’nin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si."

            Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak genel indirim oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Ancak borsada işlem gören halka açık sermaye şirketleri için indirim oranı farklılaştırılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre, indirim oranı, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı;

 - % 50’den az olanlar için genel orana 25 puan ilave edilerek % 75,

- % 50’nin üzerinde olanlar için genel orana 50 puan ilave edilerek % 100

olarak uygulanacaktır.

 

            Ancak nakit artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarıyla sınırlı olmak üzere indirim oranı % 75, gelirlerinin % 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı % 0 olarak uygulanacaktır.

 

            Bu şirketlerin devir, birleşme veya bölünmelerinden kaynaklanan sermaye artırımları uygulama kapsamı dışında tutulmuştur. Keza mezkur şirketlerin nakit sermaye artırımı veya kuruluş safhasındaki hesap döneminden itibaren her bir dönem için ayrı ayrı vergi indiriminden yararlanma hakkı bulunmakta olup, kazancın yetersiz olması halinde indirim konusu yapılamayan tutarlar sonraki dönemlere devredilebilmektedir.

ÖRNEK:

X şirketinin 2015 Eylül ayında  300.000 TL sermaye artırımı kararı alındığı ve TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının ise % 16 olarak açıklandığı varsayılsın.

Buna göre Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek Tutar=

Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x 0,50 formülüne göre;

=  300.000 x 0,16 x 0,50

=  24.000 TL

X şirketinin Eylül ayında sermaye artırımı yapıldığı göz önüne alındığında kıst dönem uygulaması gerekeceğinden, kıst dönemde yararlanılabilecek indirim tutarı (24.000/12 ay) x 4 ay : 8.000 TL olacaktır.

 

 
Etiketler: Nakit, sermaye, , artışlarında, vergi, indirimi
Yorumlar
Haber Yazılımı