Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

SANA YÜKLEDİĞİM ANLAM
VAN DENİZİ
VAN'LI
Van dostu Yavuz Donat
KİLİM
Yazı Detayı
24 Ağustos 2013 - Cumartesi 22:55
 
Mücbir sebepler
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mücbir Sebepler başlıklı 13. Maddesinde Mücbir (zorlayıcı) sebepler izah edilmiştir.
1- Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler.
3- Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler
4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması;
gibi haller mücbir sebep halleri olarak sıralanmıştır.
 Mezkur yasanın 17.maddesine göre zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri, süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca uygun bir süre verilebilmektedir.
Bu sürenin verilebilmesi için:
1- Süre isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
2- İstemde gösterilen mazeret, süre verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
3- Sürenin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
Maliye Bakanlığı süre verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebilmektedir. Öte yandan aynı yasanın 18. sürelerin hesaplanması başlıklı maddesi ile de sürelerin nasıl hesaplanacağı izah edilmiştir. Buna göre; anılan süreler aşağıdaki esaslar dahilinde hesaplanmaktadır.
1- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
2- Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
3- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
4- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gün tatil saatinde bitmektedir. Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilmektedir.
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde onbeş günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirlemekte ve ilgiliye tebliğ etmektedir. Vergi Usul Kanununun 13.maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlememektedir. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzamaktadır. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi şarttır. Ayrıca vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenmektedir.

 
Etiketler: Mücbir, sebepler
Yorumlar
Haber Yazılımı