Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
24 Ağustos 2013 - Cumartesi 23:02
 
Kobi...
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirası'nı aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler, 19.10.2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KOBİ olarak tanımlanmıştır.Bu amaçla "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" 18.11.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği tanımına göre ise; "hukuki statüsüne bakılmaksızın bir ekonomik faaliyetle iştigal eden bir yapı olup, özellikle esnaflık veya diğer faaliyetlerle iştigal eden, 250'den daha az çalışana sahip, yıllık cirosu 50 Milyon Euro'yu ve varlıklarının toplam değeri 43 Milyon Euro'yu aşmayan serbest meslek sahipleri ya da aile şirketleri ile ortaklıklar veya şirketler" KOBİ olarak ifade edilmiştir. KOBİ'lere destek sağlamak durumunda olan  kuruluşlara, bu yönetmelikte belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla, kendi sektör ve büyüklük önceliklerini belirleme imkanı tanınmıştır. Ancak devlet yardımları dışındaki uygulamalarda ise sadece çalışan sayıları dikkate alınmıştır.
Sözü edilen yönetmelik ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler  (KOBİ) , üç sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirası'nı aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler mikro işletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler küçük işletme; ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler ise orta büyüklükteki işletme olarak kabul edilmektedir. 
Bu sınıflandırmaya esas olan "net satış hasılatı" deyimi, bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ifade etmektedir. Bunun yanında yönetmelikte KOBİ'ler ayrıca, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
Yönetmelikte, gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ve ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme; 
1) Başka bir işletmenin yüzde yirmibeş veya daha fazlasına sahip değilse,
2) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin yüzde yirmibeş veya daha fazla hissesine sahip değilse, 
3) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilecektir.
Keza bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeşinden fazlasına ve yüzde ellisinden azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeşinden fazlasına ve yüzde ellisinden azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

 
Etiketler: Kobi
Yorumlar
Haber Yazılımı