Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
24 Ağustos 2013 - Cumartesi 22:52
 
Fatura basımı
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

25 Mayıs 1999 tarihinden önceki  "vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımını düzenleyen yönetmelik" hükmüne göre mükellefler, kullanacakları belgeleri bastırmadan veya notere tasdik ettirmeden önce bağlı bulundukları vergi dairesinden izin almak mecburiyetinde idiler. Ancak 274 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK)  Genel Tebliği ile bu uygulamaya son verilmiştir. Anılan tebliğ ile, mükellefler tarafından kullanılacak faturanın kullanılmadan önce defterdarlıklar vasıtası ile kendileri ile anlaşma yapılan, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin ediliyorsa noterlerde tasdik ettirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Maliye Bakanlığınca kendilerine yetki verilmeyen ve anlaşması olmayan matbaa işletmelerinin, fatura basım yetkisi bulunmamaktadır.
Ancak mesleki odalara kayıtlı olan basit usule tabi mükelleflerin belge basımı konusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu yetkili kılınmıştır. Basit usule tabi mükellefler, sadece konfederasyon tarafından bastırılan ve mesleki odalardan temin edilen belgeleri kullanabilirler.
Vergi Usul Kanunu'nda faturanın tasdik zamanı ile ilgili bir kayıt şartı bulunmamaktadır. Fakat esas itibariyle faturanın, kullanılmadan önce tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Faturanın kaç adet olarak bastırılmasına, mükellefler iş hacimlerini de dikkate alarak kendileri karar verecekler. Mükellefler dilerlerse tasdiksiz bir şekilde matbaaya bastırdıkları faturaları notere de tasdik ettirebilirler. 
Maliye Bakanlığı her yıl matbaalar ile anlaşmalar yaparak, şartları uygun görülenlere belge basım izni vermektedir. Bu yetkiyi haiz matbaa işletmeleri de belge basım yönetmelik hükümlerine uygun olarak fatura basım hizmetlerini ifa etmektedirler. Belge basımı bakımından mükellefin kimlik tespiti ve vergi mükellefi olup olmadığı gibi hususlarda sorumluluk basım işlemini yapacak matbaa işletmelerine ait olacaktır. 
Zaten 07/04/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 347 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğj hükmüne göre ;  "Son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecileri bastıkları belgelere ilişkin örneği tebliğe ekli bilgi formunu kağıt ortamında gönderebileceklerdir.." denilerek bu durumdaki mükelleflerin bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu kağıt ortamında verebilmeleri imkanı getirilmiştir.Bu nüfusun üzerindeki yerlerde bulunan matbaa işletmecileri ise bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu  internet ortamında göndermek zorundadırlar. 
Vergi Usul Kanunu'na göre Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Yasa hükmünde kararnamede tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerinde sözü edilen belgeleri düzenleyebilmektedirler. Ancak bu kuruluşların kullanacakları belgelerin üzerine "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümleri Tabi Değildir" ibaresini kaşe ile basmaları gerekmektedir. 

 
Etiketler: Fatura, basımı
Yorumlar
Haber Yazılımı