Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
22 Ağustos 2016 - Pazartesi 14:00
 
6736 Sayılı Vergi Affı Yasası
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

03 Ağustos 2016 tarihinde yasalaşan 6736 sayılı yasa ile, 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi/vergi cezaları, gümrük vergileri, belediyeler tarafından salınan idari para cezaları, su/atık su/katı atık ücreti alacakları, SGK primleri ve bunlara ait her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları ile askerlik, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti, seçim, ve RTÜK idari para cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı payları yeniden yapılandırılacaktır. Mezkur yasaya göre vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacaktır.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınacak olup,  bu tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’si ile bu cezalara tekabül eden gecikme zamlarının tamamından vazgeçilecektir.

Yapılan düzenlemeye göre idari para cezalarının tamamı ile Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacaktır. Gümrük Mevzuatı'na göre tahakkuk ettirilen idari para cezalarının % 30’u, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının ise % 50’sinin ödenmesi halinde kalan ceza tutarları terkin edilecektir.

Çok önemli hususlardan biri ise dava açma süresi geçmemiş olan veya dava açılmış olup henüz karar verilmemiş olan alacaklar bakımından, davalı -alacak aslının- % 50’sinin ödenmesi halinde -kalan % 50’sinin terkin- edilecek olmasıdır.

6736 sayılı yasa ile mükelleflere matrah artırımı imkanı tanınarak; ikincil düzenlemelerle tayin olunacakşartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi, gelir veya kurumlar (stopaj) ile KDV matrahlarını artırdıkları takdirde, artırımda bulunulan yıllar için vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacağı belirtilmiştir.

İşletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıt altına alınması da sağlanmaktadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyle bilançolarında yer almakla birlikte, gerçekte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı/borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarları için beyanname verme süresi içinde ödenmek kaydıyla % 3 oranında vergi ödemeleri, eczanelere ise işletmelerinde fiilen bulunmadığı halde defter kayıtlarında yer alan ilaçları için maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplanarak -beyanname verme süresi içinde 3 taksitle ödenmesi şartıyla- kayıtlardan çıkartılmasına imkan tanınmıştır.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016  tarihine kadar Türkiye’ye getirenlere, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme hakkı tanınmıştır. Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedebilecektir.  

6736 sayılı yasadan faydalanmak isteyen borçlular, ödenecek tutarların ilk taksidini, yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecektir. Önceki vergi aflarındaki düzenlemelerde olduğu gibi, yasadan yararlanma talebinde bulunacak mükelleflerin, yapılandırma şartlarını yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık KDV, ÖTV, gelir/kurumlar vergilerini -bir yılda, ikiden fazla vadesinde ödenmemesi durumu hariç olmak üzere- zamanında ödemeleri gerekmektedir.

Mezkur yasada mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki mükeflere özgü düzenleme yapılarak; "2 yılı aşkın süredir mücbir sebep halleri devam eden yerlerdeki mükelleflerin başvurmaları halinde mücbir sebep halleri sona erdirilerek mücbir sebep süresince ödemedikleri vergileri, herhangi bir faiz, zam, katsayı uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda" ödeme imkanı sağlanmıştır. Fakat bu imkandan yararlanacak, mücbir sebep hali devam eden yerlerde bulunan mükellefler için -mücbir sebep halinin sona erdirileceği- hükmü büyük önem arz etmektedir.

 Vergi affı düzenlemesi ile diğer af paketlerinde olduğu gib TOBB bünyesinde bulunan oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti, oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları ile 3568  Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da af kapsamına dahil edilmiştir.

 
Etiketler: 6736, Sayılı, Vergi, Affı, Yasası
Yorumlar
Haber Yazılımı