Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
25 Eylül 2014 - Perşembe 08:47
 
6552 Sayili Torba Yasa
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

6552 Sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"  11/09/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenleme ile borç yapılandırma işlemlerinde 30/04/2014 tarihi ve öncesi esas alınmış olup başvurular 01.10.2014 tarihinde başlayıp 01.12.2014 tarihinde sona erecektir. Bu bağlamda 146 maddeden oluşan yasada kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve diğer değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Bu Kanun kapsamına;

a) 30.04.2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

b) 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince, 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

d) İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

e) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

g) 30.04.2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı,

h) 60/g kapsamında genel sağlık sigortalılarının primleri,

ı) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,

i) 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı yasa kapsamında mütalaa edilmiştir.

30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen;

Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası,Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, Seçim para cezası, Nüfus para cezası, yasa kapsamında yapılandırılarak ödenebilecektir.

Mezkur yasaya göre;

1- Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının,

2- İdari para cezasının % 50’sinin,

3- İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının,

4- Fer’i alacakların kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

            Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir. 


            Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükellefleri tarafından 31/12/2013 tarihi itibarıyle düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarları, 31/12/2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan  ve %3 oranında vergi hesaplamak suretiyle etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Fakat bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri bu imkandan  yararlanamamaktadırlar.

Torba yasa ile SMMM ,YMM ile ticaret ve esnaf odalarına aidat borcu olan üyelerin borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu durumdaki üyelerin 01/10/2014 tarihinden itibaren birer aylık dönemler hainde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir. 30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir.

14/02/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını 11/12/2014 tarihine kadar yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.

Ayrıca araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırdığı taktirde aylık % 5 ceza yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık % 1 farkı ödeyeceklerdir. 

 

 

 
Etiketler: 6552, Sayili, Torba, Yasa
Yorumlar
Haber Yazılımı